flexibel, vad är dina värderingar?

Resultat, relationer, rutiner eller risker?

ViLka är dina värderingar? Vilka värderingar är viktigast för dig att må bra?

Innan du svarar på denna fråga måste du förstå vad värderingar är generellt sett. Dina värderingar är de saker du tycker är viktiga för dig i privatlivet och på jobbet.

De (borde) bestämma dina prioriteringar och innerst inne är det förmodligen de kriterier som mäter om ditt liv utvecklar sig till vad du önskar dig.

När de saker du gör och hur du beter dig matchar dina värderingar är vanligtvis livet bra – du är nöjd och glad. Men när dina värderingar och vad du gör och hur du beter dig inte matchar känns saker och ting… fel. Detta kan leda till stor känsla av olycka.

Det är därför viktigt att göra ett medvetet val att identifiera dina värderingar.

Hur hjälper dina värderingar dig?

Värderingar existerar, vare sig du vill det eller inte. Livet kan vara mycket enklare när du förstår dina värderingar – och när du gör planer och val som beaktar dem.

Om du värderar din familj, men ändå måste jobba 70 timmar per vecka utanför hemmet, kommer du då känna en inre konflikt över det? Och om du inte värderar konkurrens, och jobbar i en säljavdelning där arbetsmiljön präglas av hög konkurrens, skulle du då trivas i den miljön?

Att förstå dina värderingar i dessa situationer kan verkligen hjälpa dig framåt för att du ska må bättre. När du vet dina personliga värderingar, kan du utnyttja dessa för att göra val om hur du ska leva ditt liv. Du kan genom att veta dina värderingar svara på dessa frågor:

  • Vilken typ av person passar mig?
  • Ska jag acceptera dessa sidor hos en annan person?
  • Ska jag kompromissa, eller vara bestämd?
  • Ska jag följa tradition eller gå min egna väg?

Ta dig tiden att förstå dina prioriteringar i ditt liv, och du kommer kunna göra de bästa valen och identifiera dina mål i ditt liv.

Tips:

Värderingar är vanligtvis relativt stabila, men de har inte strikta gränser. Genom livet kan även värderingar ändras. När du till exempel börjar en karriär är framgång pengar och status. När du däremot har familj är kanske balansen mellan jobb och liv mer viktigt och vad du värderar mest.

Definitionen av framgång och dina värderingar ändras genom livet. Det är därför viktigt att alltid vara uppmärksam på dina värderingar och hur de kan förändras med tiden. Detta är speciellt viktigt om du känner en obalans i livet och inte förstår varför.

LÄS MER:   En vecka kvar till midsommar

Definiera dina värderingar

När du går igenom övningen nedan, kom ihåg att värderingar som kanske var viktiga tidigare inte är relevanta längre.

När du definierar dina personliga värderingar, upptäcker du vad som verkligen är viktigt för dig. Ett bra sätt att börja göra det är att se tillbaka på ditt liv, identifiera när du kände dig riktigt bra och var säker på att du gjorde ett bra val.

Steg 1: Identifiera när du kände dig som gladast

Se till både ditt personliga liv och på jobbet. Detta kommer att skapa en bra balans på dina svar.

   • Vad gjorde du?
   • Var du med andra personer? Vem?
   • Vilka andra faktorer bidrog till din känsla av lycka?

Steg 2: Identifiera de gånger du var som stoltast

Använd exempel från ditt personliga liv och på jobbet.

   • Varför var du stolt?
   • Delade andra personer din stolthet också? Vem?
   • Vilka faktorer bidrog till dina känslor av stolthet?

Steg 3: Identifiera de gånger när du kände dig som mest nöjd och tillfredsställd

Använd igen både exempel från jobb och det personliga livet.

   • Vad var det för behov och önskan som var förverkligad?
   • Hur och varför gav dig erfarenheten en mening i ditt liv?
   • Vilka andra faktorer bidrog till att dina känslor var förverkligande?

Steg 4: Bestäm dina top värderingar, baserat på din erfarenheter av glädje, stolthet och tillfredsställande.

Varför är varje erfarenhet väldigt viktig och minnesvärd? Använd följande lista av vanliga personliga värderingar för att hjälpa dig att komma igång – och sträva efter cirka 10 toppvärden. (När du ser till dessa värderingar, kan det hända att en del av dessa naturligt kan kombineras. Till exempel, om du värdesätter filantropi, gemenskap och generositet, skulle man kunna säga att tjäna andra är en av dina bästa värderingar.)

1. Acceptans 101. Förväntan 201. Lugn 301. Spänning
2. Affektion 102. Förväntning 202. Lust 302. Sparsamhet
3. Aggressivitet 103. Fräckhet 203. Lycka 303. Spontanitet
4. Aktivitet 104. Framgång 204. Lydnad 304. Stabilitet
5. Aktsamhet 105. Framsteg 205. Lyhördhet 305. Städat
6. Altruism 106. Frid 206. Majestätisk 306. Status
7. Ambition 107. Frigörelse 207. Mångfald 307. Stillhet
8. Andakt 108. Frihet 208. Mästerskap 308. Stöd
9. Andlighet 109. Frispråklighet 209. Medkänsla 309. Stolthet
10. Angelägenhet 110. Frodighet 210. Medvetande 310. Stränghet
11. Anpassningsförmåga 111. Fromhet 211. Medvetenhet 311. Struktur
12. Anständighet 112. Fullbordande 212. Mildhet 312. Styrka
13. Ansvar 113. Fyndighet 213. Miljövård 313. Sundhet
14. Ansvarighet 114. Gästfrihet 214. Mindfulness 314. Sympati
15. Användbarhet 115. Gemenskap 215. Mjukhet 315. Synergi
16. Artighet 116. Generositet 216. Mod 316. Tacksägelse
17. Artisteri 117. Genialitet 217. Mode 317. Tacksamhet
18. Att göra skillnad 118. Giftermål 218. Motivation 318. Tålamod
19. Att vara den bästa 119. Givande 219. Mystik 319. Talförmögenhet
20. Attraktion 120. Glädje 220. Nåd 320. Tapperhet
21. Avslappning 121. Gladlynthet 221. Närhet 321. Teamwork
22. Avvikelse 122. Gnista 222. Närvaro 322. Temperament
23. Balans 123. Godkännande 223. Näsvishet 323. Tillbedjan
24. Behag 124. Godmodighet 224. Natur 324. Tillförlitlighet
25. Behaglighet 125. Grundlighet 225. Njutning 325. Tillfredsställelse
26. Behärskning 126. Grymhet 226. Noggrannhet 326. Tillgänglighet
27. Bekräftelse 127. Häftighet 227. Nogrannhet 327. Tillhörighet
28. Belåtenhet 128. Hållbarhet 228. Nöje 328. Tillväxt
29. Beredskap 129. Hälsa 229. Nyfikenhet 329. Tokighet
30. Beröm 130. Hängivenhet 230. Oberoende 330. Traditionalism
31. Beslutsamhet 131. Hänsynstagning 231. Oegennytta 331. Transcendens
32. Bestämdhet 132. Harmoni 232. Omtänksamhet 332. Tro
33. Betydelse 133. Helighet 233. Opartiskhet 333. Trofasthet
34. Bevarande 134. Heroism 234. Optimism 334. Trovärdighet
35. Bidragande 135. Hjälpsamhet 235. Oräddhet 335. Tystnad
36. Blygsamhet 136. Hjältemod 236. Ordning 336. Under
37. Brillians 137. Hjärta 237. Ordning och reda 337. Underhållning
38. Calmness 138. Hjärtlighet 238. Organisation 338. Undervisning
39. Charm 139. Humor 239. Organisering 339. Ungdomlighet
40. Coolhet 140. Hygien 240. Originalitet 340. Unikhet
41. Delning 141. Icke konformitet 241. Osjälviskhet 341. Uppfinningsrikedom
42. Devotion 142. Igenkännande 242. Osynlighet 342. Upplösning
43. Direkthet 143. Individualitet 243. Påhittighet 343. Uppmärksamhet
44. Disciplin 144. Industri 244. Pålitlighet 344. Uppmuntran
45. Diskretion 145. Inflytande 245. Partnerskap 345. Uppoffring
46. Djärvhet 146. Insiktsfullhet 246. Passion 346. Uppriktighet
47. Djup 147. Inspiration 247. Påverkan 347. Upprymdhet
48. Dominans 148. Integritet 248. Perfektion 348. Uppskattning
49. Drivkraft 149. Intellekt 249. Persistens 349. Upptäckt
50. Drömma 150. Intelligens 250. Plikt 350. Utbildning
51. Dygd 151. Intensitet 251. Popularitet 351. Utforskning
52. Dynamik 152. Intimitet 252. Potens 352. Uthållighet
53. Effektivitet 153. Introspektion 253. Pragmatism 353. Utilitet
54. Ekonomi 154. Introversion 254. Praktiskt 354. Utlandiskt
55. Ekonomiskt oberoende 155. Intuition 255. Precision 355. Utmaning
56. Elegans 156. Intuitivitet 256. Prestation 356. Utomhus
57. Empati 157. Investering 257. Privathet 357. Uttrycksfullhet
58. Energi 158. Iver 258. Proaktivitet 358. Våghalsighet
59. Engagemang 159. Jämställdhet 259. Professionalism 359. Vägledning
60. Enighet 160. Jämvikt 260. Prydhet 360. Välgörenhet
61. Enkelhet 161. Käckhet 261. Punktlighet 361. Välstånd
62. Ensamhet 162. Kändisskap 262. Rädslöshet 362. Välvilja
63. Entusiasm 163. Känslighet 263. Rationalitet 363. Vänlighet
64. Erfarenhet 164. Kärlek 264. Rättvisa 364. Vänskap
65. Etik 165. Klar sinnelag 265. Realism 365. Värdighet
66. Eufori 166. Klarhet 266. Reflektion 366. Variation
67. Exalterande 167. Klokhet 267. Religiositet 367. Värme
68. Excellens 168. Komfort 268. Renhet 368. Varmhjärtad
69. Expertis 169. Kompetens 269. Resiliens 369. Verkningsfullhet
70. Extas 170. Koncentration 270. Respekt 370. Vetenskap
71. Extravagans 171. Kongruens 271. Rikedom 371. Vigör
72. Extroverthet 172. Konkurrens 272. Riklighet 372. Vila
73. Familj 173. Konsistens 273. Riktning 373. Vilja
74. Fantasi 174. Konst 274. Rimlighet 374. Villighet
75. Färdighet 175. Kontinuitet 275. Ro 375. Vinnande
76. Fart 176. Kontroll 276. Rykte 376. Vinst
77. Fascination 177. Korrekthet 277. Säkerhet 377. Visdom
78. Fasthet 178. Kraft 278. Salighet 378. Vision
79. Fattning 179. Kreativitet 279. Samverkan 379. Visshet
80. Filantropi 180. Kul 280. Sanning 380. Vitalitet
81. Fitness 181. Kunnande 281. Sensualitet 381. Volontär
82. Flexibilitet 182. Kunskap 282. Service 382. Vördnad
83. Flow 183. Kurage 283. Sexighet 383. Återhållsamhet
84. Flyt 184. Kvickhet 284. Sexualitet 384. Äktenskap
85. Fokus 185. Kyskhet 285. Signifikans 385. Ära
86. Förädling 186. Läglighet 286. Sinnesro 386. Ärlighet
87. Förändring 187. Lämplighet 287. Själsstyrka 387. Äventyr
88. Förbindelse 188. Land 288. Självkontroll 388. Ödmjukhet
89. Förbluffning 189. Lång livslängd 289. Självrespekt 389. Önskan
90. Fördomsfrihet 190. Lärande 290. Självständighet 390. Öppenhet
91. Förfinande 191. Lätthet 291. Självtillit 391. Öppensinnad
92. Förhoppningsfullhet 192. Lättnad 292. Skandalös 392. Överensstämmelse
93. Förmåga 193. Ledarskap 293. Skicklighet 393. Överflöd
94. Förnämhet 194. Lekfullhet 294. Skönhet 394. Överlägsenhet
95. Förnuftighet 195. Livlighet 295. Skötsel 395. Överraskning
96. Försäkring 196. Logik 296. Slughet 396. Övertalande
97. Förståelse 197. Lojalitet 297. Slutförande 397. Övertygelse
98. Förstånd 198. Löjlighet 298. Smidighet
99. Förtjusning 199. Löptid 299. Sofistikerad
100. Förtroende 200. Lösning 300. Solidaritet
LÄS MER:   UNICORN kärlek, därför blir du kär

Källa: Steve Pavlina

Steg 5: Prioritera dina bästa värderingar

Detta steget är förmodligen det svåraste, eftersom du måste förstå dig själv väldigt bra. Skriv ner dina värderingar som du tror på mest, de behöver inte vara i någon speciell ordning.

Se till de två första värderingarna och fråga dig själv, ”Om jag enbart kunde uppfylla en av dessa, vilken skulle jag välja?”. Det skulle kunna hjälpa dig att visualisera en situation där du var tvungen att göra det valet. Om du till exempel jämför värderingarna hjälpsam och stabilitet, tänk dig att du måste bestämma om du ska sälja ditt hus och flytta till ett nytt land för att göra värdefullt biståndsarbete, eller behålla ditt hus och göra värdefullt biståndsarbete närmre hemmet. Vilket skulle du välja?

Fortsätt arbeta dig igenom listan genom att jämföra varje värdering med varandra tills listan är i korrekt ordning.

Steg 6: Bekräfta dina värderingar

Kontrollera dina topprioriteringar och se till att de passar med ditt liv och din vision för dig själv.

   1. Får dessa värderingar dig att känna dig bra?
   2. Är du stolt över dina top 3 värderingar?
   3. Skulle du vara bekväm och stolt över att berätta dina värderingar för personer som du respekterar och beundrar?
   4. Representerar dessa värderingar saker som du skulle stödja, även om ditt val inte var populärt?

När du tänker på dina värderingar och ett beslut, kan du vara säker på att behålla din känsla av integritet och vad du vet är rätt, dina beslut kan nu tas med självförtroende och klarhet. Du kommer också veta att vad du gör är bäst för din nuvarande och framtida lycka och tillfredsställelse.

LÄS MER:   Tips på kreativa påskhälsningar

Att göra värdebaserade val är inte alltid lätt. Men att göra rätt val är mindre svårt i det långa loppet.

Sammanfattning

Identifiera och förstå dina värderingar är en utmanande och viktig övning. Dina personliga värderingar är en central del av vem du är och vem du vill vara. Genom att bli mer medveten om dessa viktiga delar i ditt liv kan du använda dem som en guide för att göra de bästa valen i varje situation.

Några av livets beslut baseras verkligen om att bestämma vad du värdesätter mest. När många alternativ verkar rimligt, är det bra och skönt att lita på dina värderingar och använda dem som en stark ledande kraft för att få dig i rätt riktning.

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons